Research team

  • National Research Coordinator: Mrs Madina M. Mwinyi
  • Deputy Research Coordinator 1: Dr Massoud Mohamed Salim (Mr)
  • Deputy Research Coordinator 2: Mr Khalid Masoud Wazir